Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Ustawa prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Te postępowania restrukturyzacyjne różnią się sposobem zainicjowania, warunkami dopuszczalności i obowiązkami dłużnika, rolą sądu, rolą pozasądowych organów postępowania oraz czasem trwania i kosztami.

Jak zacząć restrukturyzację? Jaka jest rola sądu w restrukturyzacji?

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jedynym postępowaniem restrukturyzacyjnym, w którym to przedsiębiorca (dłużnik) samodzielnie wybiera podmiot (nadzorcę układu), który przeprowadzi go przez restrukturyzację.

W pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych to sąd wybiera nadzorcę sądowego lub zarządcę, który będzie odgrywał kluczową rolę w restrukturyzacji. Dłużnik na ten wybór co do zasady nie ma wpływu (wyjątek od tej reguły opisujemy w innym wpisie).

To właśnie postępowanie o zatwierdzenie układu najbardziej różni się od pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych. Postępowanie to w znacznej części przeprowadzane jest poza sądem, w wyniku samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika i nadzorcę układu. Sprawa trafia do sądu dopiero wtedy, gdy układ zostanie przyjęty przez wierzycieli. Rola sądu ogranicza się wyłącznie do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia tego układu.

Trzy pozostałe postępowania restrukturyzacyjne są inicjowane wnioskiem dłużnika o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wniosek musi spełniać szereg wymogów i zawierać załączniki wymagane przez przepisy prawa restrukturyzacyjnego.

Wierzytelności sporne

Na to, jakie postępowanie restrukturyzacyjne będzie właściwe w przypadku konkretnego przedsiębiorstwa, wpływa poziom wierzytelności spornych. Wierzytelności sporne to takie wierzytelności, z którymi przedsiębiorca z różnych powodów się nie zgadza i je kwestionuje.

Postępowanie o zatwierdzenie układu lub przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne może być wszczęte i prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Z kolei w postępowaniu układowym suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Poziom sporności nie ma znaczenia dla postępowania sanacyjnego.

Regulowanie bieżących zobowiązań

Dłużnik, który chce wejść w postępowanie sanacyjne lub postępowanie układowe, musi uprawdopodobnić zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia. Takiego warunku nie ma w postępowaniu o zatwierdzenie układu lub w przyspieszonym postępowaniu układowym.

Zaprzestanie regulowania bieżących zobowiązań stanowi przesłankę do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Pozasądowy organ postępowania

Kluczową rolę w postępowaniu o zatwierdzenie układu odgrywa nadzorca układu. W przyspieszonym postępowaniu układowym i postępowaniu układowym działa nadzorca sądowy. Z kolei w postępowaniu sanacyjnymzarządca. Każda z tych osób posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego, różne są jednak posiadane przez ten organ kompetencje. Zarówno nadzorca, jak i zarządca odpowiadają za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków. Nadzorcę układu dłużnik wybiera samodzielnie, nadzorca sądowy i zarządca są wybierani przez sąd.

Jak długo trwają postępowania restrukturyzacyjne? Jakie są koszty restrukturyzacji?

Zdecydowanie najkrótsze i najmniej uciążliwe jest postępowanie o zatwierdzenie układu. W postępowaniu tym okres pomiędzy obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego a złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu wynosi najwyżej trzy miesiące. Pozostałe postępowania trwają znacznie dłużej. Przedsiębiorca nie ma wpływu na to, jak długo będą one trwały, zależy to w głównej mierze od sądu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest też bardziej atrakcyjne z uwagi na jego koszty – decyduje umowa pomiędzy przedsiębiorcą i nadzorcą układu, w której ustalane jest m.in. wynagrodzenie nadzorcy układu. W pozostałych postępowaniach restrukturyzacyjnych o wynagrodzeniu nadzorcy sądowego i zarządcy decyduje sąd.

Obowiązki firmy w restrukturyzacji

Na przedsiębiorcy ciąży szereg obowiązków związanych z zapewnieniem prawidłowego przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego. Przede wszystkim dłużnik powinien współpracować z nadzorcą lub zarządcą. Dłużnik powinien rzetelnie przekazywać wszystkie informacje o sytuacji firmy i udzielać wszelkich wyjaśnień.

Jak widać, pomiędzy poszczególnymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi występuje szereg różnic. Dlatego doradca restrukturyzacyjny dłużnika powinien przeprowadzić rzetelną analizę sytuacji przedsiębiorstwa i wybrać odpowiednie dla danej firmy postępowanie. To już połowa sukcesu!

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami! Pomożemy Ci dobrać odpowiednie dla Twojej firmy postępowanie restrukturyzacyjne i zadbamy, aby zostało ono przeprowadzone skutecznie i profesjonalnie.