Jakie są koszty restrukturyzacji?

Przed decyzją o restrukturyzacji firmy, trzeba mieć świadomość, jakie są koszty restrukturyzacji.

Koszty postępowania restrukturyzacyjnego zależą od rodzaju postępowania. Najmniejsze koszty restrukturyzacji wystąpią w przypadku postępowania o zatwierdzenia układu. Większe – w przypadku postępowania układowego albo przyspieszonego postępowania układowego. Największe – w przypadku postępowania sanacyjnego.

Koszty restrukturyzacji w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Jedynym istotnym kosztem w tym postępowaniu powinno być wynagrodzenie nadzorcy układu. Dłużnik sam wybiera nadzorcę układu i zawiera z nim umowę. Wynagrodzenie to jest uzgadniane pomiędzy dłużnikiem a kandydatem na nadzorcę układu. Można je negocjować. Na rynku występują bardzo różne stawki, dlatego przed decyzją warto skontaktować się z kilkoma doradcami restrukturyzacyjnymi i porównać oferty.

W przypadku restrukturyzacji mikroprzedsiębiorców istnieje ustawowe ograniczenie tego wynagrodzenia – w art. 35 prawa restrukturyzacyjnego. Maksymalne wynagrodzenie nadzorcy jest tam ściśle określone i zależy od poziomu zaspokojenia wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu. Przykładowo, jeżeli ten poziom wynosi 1 mln zł, to maksymalne wynagrodzenie nadzorcy wynosi 32 tys. zł netto. Przy czym, jeżeli nie dojdzie do zatwierdzenia układu, maksymalne wynagrodzenie nadzorcy nie może przekroczyć dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale roku poprzedniego.

Czasami nierzetelni doradcy restrukturyzacyjni, żeby ominąć te przepisy, podsuwają dłużnikowi do podpisu drugą umowę, na jakieś „usługi prawne”, formalnie odrębne od postępowania restrukturyzacyjnego. Takich „doradców” należy się strzec.

Koszty w postępowaniu układowym i przyspieszonym postępowaniu układowym

Największy koszt w tych postępowaniach to wynagrodzenie nadzorcy sądowego. Nadzorcę sądowego powołuje sąd, a wynagrodzenie nadzorcy jest określone w art. 42 prawa restrukturyzacyjnego. Wynagrodzenie to jest sumą czterech składników: kwoty zależnej od liczby wierzycieli, kwoty zależnej od sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania, kwoty ustalanej przez sąd stosownie do rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego, zakresu czynności podejmowanych przez nadzorcę sądowego itd. oraz kwoty ustalanej w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od nadzorcy sądowego postępowanie układowe trwa dłużej niż dwanaście miesięcy (a zwykle trwa dłużej). W typowym przypadku, gdy suma wierzytelności wynosi nie więcej niż 1 mln zł, a liczba wierzycieli nie przekracza 50, wynagrodzenie to wyniesie ok. 19 średnich krajowych, czyli obecnie ok. 130 tys. zł netto. Czyli dużo więcej niż wynagrodzenie nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Koszty w postępowaniu sanacyjnym

Największy koszt postępowania sanacyjnego to wynagrodzenie zarządcy. Zarządcę powołuje sąd, a wynagrodzenie zarządcy jest określone w art. 55 prawa restrukturyzacyjnego. Wynagrodzenie to jest sumą pięciu składników: kwoty zależnej od liczby wierzycieli, kwoty zależnej od sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania, kwoty zależnej od średniomiesięcznych obrotów osiągniętych w toku postępowania sanacyjnego, kwoty ustalanej subiektywnie przez sąd oraz kwoty ustalanej w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od zarządcy postępowanie sanacyjne trwa dłużej niż dwanaście miesięcy (a zwykle trwa dłużej). W typowym przypadku, gdy suma wierzytelności wynosi nie więcej niż 1 mln zł, liczba wierzycieli nie przekracza 50, a średniomiesięczne obroty nie przekraczają 100 tys. zł, wynagrodzenie to będzie rzędu 40 średnich krajowych, czyli obecnie ok. 280 tys. zł netto. Jest to zatem kwota, która na ogół przekracza możliwości małej firmy. Warto o tym pamiętać, gdy jakiś „doradca” doradza Twojej firmie postępowanie sanacyjne…

Koszty restrukturyzacji są najmniejsze w postępowaniu o zatwierdzenie układu

Jeżeli ktoś doradza Twojej firmie restrukturyzację, warto się dopytać, ile kosztuje restrukturyzacja i co się składa na koszty restrukturyzacji.

Koszty postępowania restrukturyzacyjnego zależą najsilniej od rodzaju postępowania. Najmniejsze są w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu.

Z kolei koszty postępowania o zatwierdzenie układu zależą najsilniej od rzetelności doradcy restrukturyzacyjnego. Dlatego warto rozważyć oferty kilku doradców restrukturyzacyjnych, porównać opinie, kompetencje i ceny.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami: tel. 669 151 966.