Płynność finansowa przedsiębiorstwa – jak ją poprawić?

Płynność finansowa to w najprostszym ujęciu możliwość terminowego spłacania zobowiązań bieżących. Pozwala ona utrzymać ciągłość działania firmy.

Płynność finansowa – wskaźniki

Płynność finansowa w firmie jest mierzona najczęściej przez cztery wskaźniki:

  1. wskaźnik natychmiastowej płynności,
  2. wskaźnik środków pieniężnych,
  3. wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej,
  4. wskaźnik bieżącej płynności finansowej.

Wskaźnik natychmiastowej płynności to stosunek środków pieniężnych do zobowiązań bieżących o okresie zapadalności do 3 miesięcy.

Żeby obliczyć wskaźnik środków pieniężnych, należy podzielić bilansowe „inwestycje krótkoterminowe” przez zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik ten pokazuje, jaka część zobowiązań krótkoterminowych może być uregulowana przy użyciu gotówki lub jej substytutów.

Z kolei wskaźnik przyspieszonej płynności jest równy ilorazowi: (aktywa bieżące – zapasy – rozliczenia międzyokresowe czynne)/zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik ten pokazuje, jaka część zobowiązań krótkoterminowych może być uregulowana przy użyciu aktywów o dużym stopniu płynności.

Natomiast wskaźnik bieżącej płynności finansowej jest równy stosunkowi aktywów bieżących do zobowiązań krótkoterminowych. Aktywa bieżące to suma gotówki oraz tych składników majątkowych, które mogą być w ciągu roku zamienione na gotówkę. Wskaźnik ten powinien mieścić się w przedziale od 1,2 do 2,0.

Kiedy firmie grozi niewypłacalność, najważniejsza jest gotówka i możliwość terminowego spłacania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Tym samym najważniejszy staje się wskaźnik natychmiastowej płynności.

Jak poprawić płynność finansową firmy, której grozi niewypłacalność

Kryzys w firmie zmienia postrzeganie kwestii gotówki. Istnienie zapasów gotówkowych, które wcześniej było oczywistością, w kryzysie staje się najbardziej palącym problemem.

Jak w takiej sytuacji poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa?

Sposobów jest kilka. Należy wybrać te, które są optymalne dla firmy w konkretnej sytuacji.

Pierwszy sposób to zaciągnięcie kredytu lub pożyczki. Jeżeli firma znalazła się już w stanie zagrożenia niewypłacalnością, jest to bardzo ryzykowne. Spirala długów prowadzi zwykle do bankructwa.

Drugi sposób to ściągnięcie należności. Ten sposób zawsze warto zastosować. W praktyce skuteczne ściąganie należności stanowi najszybszy sposób pozyskiwania środków pieniężnych.

Trzeci sposób to upłynnienie zapasów. Będzie to wymagało czasami pogodzenia się z mniejszą marżą. Na początku kryzysu należy skupić się na upłynnieniu zapasów przestarzałych i takich, których dynamika sprzedaży jest niska.

Czwarty sposób to wstrzymanie lub zmniejszenie planowanych wydatków. To działanie obejmuje także zmniejszenie kosztów, w tym redukcję zatrudnienia. Ponadto przeglądu wymagają planowane wydatki inwestycyjne – w większości przypadków inwestycje w kryzysie zostają wstrzymane. Firma w kryzysie wstrzymuje także prawie wszystkie wydatki marketingowe (kampanie promocyjne, udział w targach itd.) i szkoleniowe.

Piąty sposób to przedłużenie terminów płatności starych zobowiązań. Wymaga to zwykle rozpoczęcie trudnych negocjacji z wierzycielami.

Szósty sposób to zaciągnięcie nowych zobowiązań handlowych. Jeżeli firma znalazła się już w stanie zagrożenia niewypłacalnością, jest to ryzykowne – tak samo jak pierwszy sposób.

Siódmy sposób to dokapitalizowanie firmy przez dotychczasowych właścicieli.

Ósmy sposób to pozyskanie inwestora. Jest to trudne do szybkiego zastosowania.

A co zrobić, jeżeli wszystkie standardowe sposoby poprawienia płynności finansowej firmy okazują się niedostateczne? Pozostaje jeszcze postępowanie restrukturyzacyjne.

Postępowanie restrukturyzacyjne jako sposób na zwiększenie płynności finansowej firmy

Postępowanie restrukturyzacyjne poprawia płynność finansową firmy dwukrotnie. Po raz pierwszy w momencie startu. A drugi raz w momencie prawomocnego zatwierdzenia przez sąd układu przyjętego wcześniej przez wierzycieli.

Uruchomienie postępowania restrukturyzacyjnego skutkuje „zamrożeniem” starych długów. Już samo to skokowo poprawia na jakiś czas płynność finansową przedsiębiorstwa.

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego wierzyciele głosują nad układem, czyli nad nowymi warunkami spłaty zobowiązań dłużnika. Przegłosowanie układu, a następnie zatwierdzenie układu przez sąd, skutkuje trwałym poprawieniem płynności finansowej firmy.

A zatem dzięki restrukturyzacji przedsiębiorstwo zaczyna funkcjonować w warunkach zwiększonej płynności finansowej. Uzyskuje „oddech finansowy”, który pozwala na podjęcie innych działań naprawczych i uzdrowienia firmy.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.