Postępowanie o zatwierdzenie układu – krok po kroku             

Wielu przedsiębiorców pyta, jak wygląda postępowanie o zatwierdzenie układu – krok po kroku. Dlatego poniżej przedstawiliśmy dokładniej przebieg tego najskuteczniejszego postępowania restrukturyzacyjnego.

Pierwsze cztery kroki

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu – krok pierwszy: wybranie nadzorcy układu

To najważniejszy krok. Gdyż dobry nadzorca układu szczęśliwie przeprowadzi firmę przez kolejne kroki. Z kolei zły nadzorca układu (co zdarza się niestety często) będzie popełniał błędy lub skoncentruje się na własnym interesie ze szkodą dla dłużnika.

Nadzorcę układu wybiera sam dłużnik. Dlatego przed wyborem dobrze jest poznać co najmniej pięciu kandydatów, zapoznać się z opiniami, poczytać o ich kompetencjach. Jednakże nadzorcą układu może być tylko licencjonowany doradca restrukturyzacyjny lub spółka, w zarządzie której są wyłącznie licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni.

2. Podpisanie umowy z nadzorcą układu

Z wybranym przez siebie doradcą restrukturyzacyjnym dłużnik podpisuje umowę. W przypadku mikroprzedsiębiorców wynagrodzenie nadzorcy układu nie powinno być większe niż określone w art. 35 Prawa restrukturyzacyjnego.

3. Przygotowanie kilku prostych dokumentów

Te dokumenty to: spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych, wstępny plan restrukturyzacyjny, świeże sprawozdanie finansowe. Trzy pierwsze dokumenty przygotowuje w praktyce nadzorca układu, na podstawie danych przekazanych przez dłużnika. Jako „sprawozdanie finansowe” w przypadku najmniejszych firm wystarczy zestawienie najważniejszych aktywów i pasywów.

4. Obwieszczenie w KRZ – otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu

Dopiero po sporządzeniu tych dokumentów nadzorca układu ma prawo dokonać odpowiedniego obwieszczenia w systemie teleinformatycznym o nazwie Krajowy Rejestr Zadłużonych. Obwieszczenie to uważa się potocznie za otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu. Od tego dnia zaczyna się szeroka ochrona dłużnika przed wierzycielami.

Kolejne kroki i wniosek o zatwierdzenie układu

Kolejne kroki są wykonywane w praktyce głównie przez nadzorcę układu, na podstawie danych pozyskanych od dłużnika i wierzycieli. Poniżej przedstawiono najważniejsze kroki (z wyjątkiem kilku, których nie ujawniamy, bo stanowią nasze know-how).

5. Zawiadomienie wierzycieli o postępowaniu i zapytanie ich o stan rozliczeń z dłużnikiem. Celem zapytania jest skonfrontowanie informacji otrzymanych od dłużnika z informacjami od wierzycieli.

6. Sporządzenie spisu umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika. W czasie trwania postępowania dłużnik będzie chroniony przed wypowiedzeniem tych umów.

7. Aktualizacja spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych. Spisy te są aktualizowane na podstawie informacji od wierzycieli, potwierdzonych przez dłużnika.

8. Plan restrukturyzacyjny. Ostateczny plan restrukturyzacyjny jest sporządzany przez nadzorcę układu wspólnie z dłużnikiem.

9. Kontakty z wierzycielami w celu ustalenia propozycji układowych. Tę pracę wykonuje zazwyczaj nadzorca układu, jednakże w wielu przypadkach z niektórymi wierzycielami rozmawia także dłużnik.

10. Podział na grupy i ostateczne propozycje układowe. Feedback otrzymany od wierzycieli umożliwia dłużnikowi i nadzorcy układu sformułowanie trafnych propozycji układowych.

11. Sporządzenie kart do głosowania i wysłanie ich do wierzycieli.

12. Głosowanie – zbieranie głosów przez nadzorcę układu.

13. Stwierdzenie przyjęcia układu przez nadzorcę układu i sporządzenie sprawozdania. Nota bene w 2023 r. mieliśmy jako nadzorca układu 100% przyjętych układów.

14. Zebranie materiałów do wniosku o zatwierdzenie układu. Ponieważ wniosek o zatwierdzenie układu to bardzo obszerny dokument z wieloma załącznikami, ten etap jest dość pracochłonny.

15. Wniosek o zatwierdzenie układu.

Przy tym warto podkreślić, że na wykonanie kroków od 4 do 15 dłużnik wraz z nadzorcą układu mają jedynie 3 miesiące.

Postępowanie o zatwierdzenie układu – krok ostatni: wniosek o zatwierdzenie układu

Wniosek o zatwierdzenie układu można złożyć w KRZ dopiero wtedy, kiedy układ jest przegłosowany – przyjęty przez wierzycieli. Jeżeli sąd prawomocnie zatwierdzi ten układ, to nowe warunki płatności (czyli układ) zastąpią stare warunki płatności.

Na postanowienie sądu o zatwierdzenie układu trzeba zwykle długo czekać, nawet kilka miesięcy. Jednak z punktu widzenia dłużnika jest to zwykle dodatkowa korzyść tego postępowania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami.