Postępowanie układowe | continuum.biz.pl

Przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie układowe najważniejsze informacje

Inflacja, kryzys gospodarczy, zerwane łańcuchy dostaw, rosnące ceny i problemy ze znalezieniem pracowników – wraz ze wzrastającymi podatkami i składkami na ubezpieczenia społecznego to podstawowe czynniki kryzysu wielu firm, który niejednokrotnie grozi bankructwem. Jak go uniknąć? Jednym z lepszych sposobów na przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstwa jest postępowanie restrukturyzacyjne. Wśród jego czterech rodzajów znajduje się przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie układowe. Na czym one polegają i kiedy warto z nich skorzystać?

Przyspieszone postępowanie układowepodstawowa charakterystyka

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia zadłużonej firmie zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Zaczyna się ono od tego, że firma składa w Krajowym Rejestrze Zadłużonych wniosek restrukturyzacyjny. Następnie sąd w ciągu tygodnia powinien podjąć decyzję w sprawie otwarcia postępowania. Zwykle trwa to niestety dłużej.

Otwarcie postępowania daje firmie natychmiastową ochronę przed działaniami windykacyjnymi wierzycieli. Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem ulegają z mocy prawa zawieszeniu, a nowych egzekucji nie można wszczynać. Możliwe jest ponadto uchylenie zajęć dokonanych w postępowaniach egzekucyjnych lub zabezpieczających.

Postępowanie jest nadzorowane przez  nadzorcę sądowego powołanego przez sąd. Nadzorca sądowy musi być licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym albo spółką, w której wszyscy członkowie zarządu mają taką licencję.

Przyspieszone postępowanie układowe można rozważyć w przypadku, gdy jest mniej niż 15% wierzytelności spornych.

Continuum Restrukturyzacje  może przygotować plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe i wszystkie inne składniki wniosku restrukturyzacyjnego.
Ponadto Continuum Restrukturyzacje może wspierać Twoją firmę po otwarciu postępowania oraz pełnić funkcję nadzorcy sądowego.

Postępowanie układowe czym się wyróżnia?

Natomiast postępowanie układowe ma zastosowanie, gdy suma wierzytelności spornych przekracza 15%. Jest podobne do przyspieszonego postępowania układowego, trwa jednak dłużej, jest bardziej sformalizowane i w większym stopniu poddane kontroli sądu. Tym większe znaczenie dla zadłużonej firmy ma wsparcie kompetentnego doradcy restrukturyzacyjnego na każdym etapie postępowania.