Test prywatnego wierzyciela

Test prywatnego wierzyciela jest obowiązkowym elementem planu restrukturyzacyjnego, gdy dłużnikowi ma być udzielona jakakolwiek pomoc (wsparcie) przez państwo lub przy pomocy zasobów państwowych. Test prywatnego wierzyciela ma kluczowe znaczenie w negocjacjach z wierzycielami i to właśnie on może zadecydować o tym, że zagłosują oni za układem.

Czym jest pomoc publiczna?

Pomoc publiczna może przybierać różne formy. Może polegać m.in. na zmniejszeniu w drodze układu wysokości zobowiązań (a więc redukcji zobowiązań), rozłożeniu spłaty na raty, odroczeniu terminu wykonania zobowiązań. Pomoc publiczna może również polegać na udzieleniu pożyczek, kredytów, poręczeń lub gwarancji. Prawo unijne zakazuje udzielania niedozwolonej pomocy publicznej. Zgodnie z nim na rynku powinny obowiązywać jednolite reguły działania dla wszystkich przedsiębiorców.

W przypadku możliwości wystąpienia pomocy publicznej konieczne jest sporządzenie testu prywatnego wierzyciela. Z koniecznością przeprowadzenia tego testu będziemy mieli do czynienia w szczególności wówczas, gdy wierzycielem w postępowaniu restrukturyzacyjnym będzie podmiot publiczny. Na przykład ZUS czy Urząd Skarbowy.

Na czym polega test prywatnego wierzyciela?

Test prywatnego wierzyciela to ocena działań wierzyciela publicznego planowanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w ramach wykonywania układu. Celem tej oceny jest stwierdzenie, czy wierzyciel publiczny zachowuje się w danym przypadku jak prywatny wierzyciel, działający w normalnych warunkach rynkowych. Tzn. czy prywatny wierzyciel zaakceptowałby propozycje układowe przedstawione wierzycielom publicznym.

Ustawodawca wskazał, jakie elementy musi zawierać test prywatnego wierzyciela. Jednym z nich jest informacja o przewidywanym stopniu zaspokojenia poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych w ramach wykonania układu. Kolejnym elementem testu jest informacja o przewidywanym stopniu zaspokojenia poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych w ewentualnym postępowaniu upadłościowym dłużnika. W tym wypadku podstawą oceny będą dane dotyczące wartości majątku dłużnika ze wskazaniem obciążeń, przewidywanej wysokości kosztów postępowania upadłościowego oraz kategorii, w której byliby zaspokajani poszczególni wierzyciele publicznoprawni w postępowaniu upadłościowym. Na tej podstawie można ocenić, czy wierzytelności wierzyciela publicznoprawnego będą zaspokojone w większym stopniu w przypadku układu, czy w postępowaniu upadłościowym.

Ustalenie, że wierzytelności wszystkich wierzycieli publicznoprawnych będą zaspokojone w większym stopniu w przypadku zawarcia i wykonania układu niż w postępowaniu upadłościowym, będzie oznaczało, że wsparcie dla dłużnika związane z propozycjami układowymi wobec wierzycieli publicznoprawnych nie stanowi pomocy publicznej.

Wyniki powyższej analizy i informacje uzyskane w jej toku stanowią często kluczowy element w rozmowach z wierzycielami. Ustalenie w ramach testu prywatnego wierzyciela, że wierzyciele publicznoprawni będą zaspokojeni w większym stopniu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jest ważnym argumentem dla tych wierzycieli do głosowania za układem. Co więcej, w takim przypadku można zazwyczaj szybko wyliczyć, że stopień zaspokojenia pozostałych wierzycieli także będzie większy niż w upadłości. To właśnie ta argumentacja często pozwala przekonać najbardziej niezdecydowanych wierzycieli.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

Na czym polega test prywatnego wierzyciela?

Test prywatnego wierzyciela to ocena działań wierzyciela publicznego planowanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w ramach wykonywania układu. Celem tej oceny jest stwierdzenie, czy wierzyciel publiczny zachowuje się w danym przypadku jak prywatny wierzyciel, działający w normalnych warunkach rynkowych. Tzn. czy prywatny wierzyciel zaakceptowałby propozycje układowe przedstawione wierzycielom publicznym.
Ustawodawca wskazał, jakie elementy musi zawierać test prywatnego wierzyciela. Jednym z nich jest informacja o przewidywanym stopniu zaspokojenia poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych w ramach wykonania układu. Kolejnym elementem testu jest informacja o przewidywanym stopniu zaspokojenia poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych w ewentualnym postępowaniu upadłościowym dłużnika. W tym wypadku podstawą oceny będą dane dotyczące wartości majątku dłużnika ze wskazaniem obciążeń, przewidywanej wysokości kosztów postępowania upadłościowego oraz kategorii, w której byliby zaspokajani poszczególni wierzyciele publicznoprawni w postępowaniu upadłościowym. Na tej podstawie można ocenić, czy wierzytelności wierzyciela publicznoprawnego będą zaspokojone w większym stopniu w przypadku układu, czy w postępowaniu upadłościowym.

Czym jest pomoc publiczna?

Pomoc publiczna może przybierać różne formy. Może polegać m.in. na zmniejszeniu w drodze układu wysokości zobowiązań (a więc redukcji zobowiązań), rozłożeniu spłaty na raty, odroczeniu terminu wykonania zobowiązań. Pomoc publiczna może również polegać na udzieleniu pożyczek, kredytów, poręczeń lub gwarancji. Prawo unijne zakazuje udzielania niedozwolonej pomocy publicznej. Zgodnie z nim na rynku powinny obowiązywać jednolite reguły działania dla wszystkich przedsiębiorców.