Uproszczona restrukturyzacja ponownie możliwa. Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

wstępny plan restrukturyzacyjny
Strona główna » Blog » Uproszczona restrukturyzacja ponownie możliwa. Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Nareszcie. To informacja, na którą czekali nie tylko doradcy restrukturyzacyjni, ale przede wszystkim przedsiębiorcy borykający się z problemami finansowymi. W dniu 30 grudnia 2021 r., z niemal miesięcznym opóźnieniem, w Krajowym Rejestrze Zadłużonych uruchomiona została funkcjonalność dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego.

W końcu możliwe jest zainicjowanie postępowania o zatwierdzenie układu w nowej odsłonie (nazywane w skrócie PZU). Postępowanie to wdraża kluczowe rozwiązania, które znamy z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. O uproszczonej restrukturyzacji po 30 listopada 2021 r. pisaliśmy tutaj: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne w 2022).

Dla zainicjowania postępowania o zatwierdzenie układu w nowej odsłonie konieczne będzie zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu oraz ustalenie dnia układowego. Nie będzie już jednak formalnego otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (w UPR dniem otwarcia postępowania był dzień dokonania obwieszczenia).

Jak zacząć?

Jak wiemy z poprzedniego wpisu, przed dokonaniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego konieczne będzie sporządzenie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. W postępowaniu o zatwierdzenie układu obwieszczenia będzie mógł dokonać nadzorca układu, podczas gdy w UPR uprawniony do dokonania obwieszczenia był dłużnik.

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Wstępny plan restrukturyzacyjny to dokument zbliżony do biznesplanu, który sporządza dłużnik przed zainicjowaniem postępowania. Jest sporządzany w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Do końca listopada 2021 r. nie był wymagany w postępowaniu o zatwierdzenie układu, teraz jednak został dodany w nowej odsłonie tego postępowania (art. 226a Prawa restrukturyzacyjnego).

Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów oraz wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych. Zadaniem wstępnego planu restrukturyzacyjnego jest więc opisanie sytuacji dłużnika, zdiagnozowanie przyczyn jego problemów finansowych oraz zaplanowane działań naprawczych, które mają pomóc dłużnikowi w uniknięciu upadłości.

Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej

Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika jest niezbędna dla skutecznego przeprowadzenia restrukturyzacji. Dopiero zdiagnozowanie przyczyn pozwoli na odpowiedni dobór środków naprawczych. Analiza powinna zawierać krótki opis firmy, branży oraz rynku, na którym funkcjonuje. Powinna wskazywać, jakie zdarzenia doprowadziły do pogorszenia się sytuacji finansowej dłużnika. Przyczyny problemów finansowych dłużnika mogą być różne – od nierzetelnych kontrahentów i nietrafionych inwestycji po zmiany całego rynku. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. We wstępnym planie dłużnik przedstawia swoją własną wstępną diagnozę. W toku postępowania będzie ona zweryfikowana przez nadzorcę układu, który tworzy zasadniczy plan restrukturyzacyjny.

Planowane środki restrukturyzacyjne

Dla sukcesu restrukturyzacji kluczowe znaczenie ma podjęcie właściwych środków restrukturyzacyjnych, czyli działań naprawczych, które mają poprawić funkcjonowanie firmy. We wstępnym planie restrukturyzacyjnym dłużnik powinien przedstawić działania, które jego zdaniem mają doprowadzić do poprawy jego sytuacji finansowej. Proponowane przez dłużnika działania powinny być spójne z analizą przyczyn jego trudnej sytuacji. Powinny dotyczyć tych obszarów działania firmy, w których ujawniły się problemy i stanowić ich rozwiązanie. Środki naprawcze mogą być bardzo różne w zależności od sytuacji przedsiębiorstwa. Może to być odpowiednie dostosowanie poziomu produkcji, wycofanie się z nierentownych obszarów działalności. Może to być obniżenie kosztów działalności, redukcja zatrudnienia. Albo wprowadzenie nowych produktów, wdrożenie istotnych zmian organizacyjnych czy wreszcie redukcja zadłużenia. Wszystko powinno być oparte na rzetelnych analizach ekonomicznych opisujących prognozowane skutki podjętych działań naprawczych. We wstępnym planie restrukturyzacyjnym dłużnik powinien też oszacować niezbędne koszty związane z wdrożeniem tych działań. Np. koszty przebranżowienia, wypowiedzenia umów i odpraw pieniężnych dla pracowników.

Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych

Dłużnik musi również przedstawić harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych. Chodzi o oś czasu, plan wdrażania kolejnych działań. Kluczowe jest, aby harmonogram ten był realny. Harmonogram powinien być adekwatny do proponowanych działań naprawczych.

Wstępny plan restrukturyzacyjny nie musi być skomplikowanym dokumentem. W przypadku bardzo małych firm może liczyć kilkanaście zdań. Jednak w przypadku większych firm – raczej kilkadziesiąt stron. Przy sporządzaniu wstępnego planu restrukturyzacyjnego dłużnik może korzystać z pomocy podmiotów zewnętrznych, w tym doradców restrukturyzacyjnych czy prawników.

Charakter wstępnego planu restrukturyzacyjnego

Co ważne, założenia przyjęte przez dłużnika nie mają charakteru wiążącego. Pozwalają nadzorcy układu zapoznać się z wizją dłużnika co do sposobu ratowania jego firmy. Wstępny plan restrukturyzacyjny ma ułatwić nadzorcy układu sformułowanie właściwego planu restrukturyzacyjnego. To właściwy plan restrukturyzacyjny będzie składany do sądu w przypadku przegłosowania układu przez wierzycieli. 

Jak zacząć proces uproszczonej restrukturyzacji?

Przed dokonaniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego konieczne będzie sporządzenie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. W postępowaniu o zatwierdzenie układu obwieszczenia będzie mógł dokonać nadzorca układu, podczas gdy w UPR uprawniony do dokonania obwieszczenia był dłużnik.

Czym jest wstępny plan restrukturyzacyjny?

Wstępny plan restrukturyzacyjny to dokument zbliżony do biznesplanu, który sporządza dłużnik przed zainicjowaniem postępowania. Jest sporządzany w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Do końca listopada 2021 r. nie był wymagany w postępowaniu o zatwierdzenie układu, teraz jednak został dodany w nowej odsłonie tego postępowania (art. 226a Prawa restrukturyzacyjnego).
Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów oraz wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych. Zadaniem wstępnego planu restrukturyzacyjnego jest więc opisanie sytuacji dłużnika, zdiagnozowanie przyczyn jego problemów finansowych oraz zaplanowane działań naprawczych, które mają pomóc dłużnikowi w uniknięciu upadłości.

Czym jest analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej?

Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika jest niezbędna dla skutecznego przeprowadzenia restrukturyzacji. Dopiero zdiagnozowanie przyczyn pozwoli na odpowiedni dobór środków naprawczych. Analiza powinna zawierać krótki opis firmy, branży oraz rynku, na którym funkcjonuje. Powinna wskazywać, jakie zdarzenia doprowadziły do pogorszenia się sytuacji finansowej dłużnika. Przyczyny problemów finansowych dłużnika mogą być różne – od nierzetelnych kontrahentów i nietrafionych inwestycji po zmiany całego rynku. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. We wstępnym planie dłużnik przedstawia swoją własną wstępną diagnozę. W toku postępowania będzie ona zweryfikowana przez nadzorcę układu, który tworzy zasadniczy plan restrukturyzacyjny.