Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego to najważniejszy dokument niezbędny do zainicjowania trzech postępowań restrukturyzacyjnych – przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego. W postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik nie składa wniosku o otwarcie postępowania, inicjuje je obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w KRZ. W tym przypadku wnioskiem restrukturyzacyjnym jest wniosek o zatwierdzenie układu.

Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Przez dłużnika niewypłacalnego należy rozumieć dłużnika niewypłacalnego w rozumieniu ustawy Prawo upadłościowe. Chodzi więc o takiego, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W uproszczeniu można przyjąć, że dłużnik jest niewypłacalny, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. A w przypadku spółek także wtedy, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku, a stan ten utrzymuje się przez 24 miesiące. Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy z kolei rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Co musi zawierać wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

We wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik przedstawia m.in. propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym. Podaje też informacje o miejscach, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika. Do wniosku załącza wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników oraz aktualny bilans. A ponadto szczegółowy wykaz wierzycieli z określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to wskazanie z jakiego powodu.

We wniosku dłużnik podaje sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela.

Dłużnik podaje ponadto sumę wierzytelności spornych i wykaz wierzytelności spornych. W wykazie wierzytelności spornych dłużnik wskazuje dane wierzycieli, ich adresy i wysokości żądanej przez każdego z nich wierzytelności, terminy zapłaty oraz zwięzłe przedstawienie podstawy sporu.

Zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań

W przypadku wniosku o otwarcie postępowania układowego i sanacyjnego dłużnik musi uprawdopodobnić, że ma zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów tego postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Brak tych informacji może skutkować zwrotem wniosku.

Podanie nieprawdziwych informacji we wniosku

Wraz z wnioskiem dłużnik składa na piśmie oświadczenie, że podane przez niego informacje są prawdziwe i zupełne. Jeżeli okaże się, że oświadczenie to nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych informacji. Szkoda ta może polegać przykładowo na odmowie otwarcia postępowania lub na przeprowadzeniu postępowania pomimo istnienia przesłanek do odmowy jego wszczęcia, co w dalszej konsekwencji doprowadziło do uszczuplenia majątku dłużnika i zmniejszenia szans wierzyciela na skuteczną egzekucję.

Zaliczka na wydatki

We wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych, z wyjątkiem postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik uiszcza zaliczkę na wydatki postępowania. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego zaliczka ta odpowiada wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Nieuiszczenie zaliczki w przypadku tego postępowania spowoduje zwrot wniosku, zaś w przypadku postępowania układowego i sanacyjnego spowoduje umorzenie postępowania o otwarcie restrukturyzacji.

Pozytywne rozpoznanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Prawidłowe przygotowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego i spełnienie przesłanek do jego otwarcia będzie skutkowało wydaniem przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania. W takim postanowieniu sąd wskaże osobę nadzorcy czy zarządcy, w zależności od wybranego trybu postępowania.

Twoja firma potrzebuje restrukturyzacji i chcesz mieć pewność, że zostanie przygotowana rzetelnie i skutecznie? Skontaktuj się z nami. Świadczymy również usługi w zakresie przygotowania restrukturyzacji, w tym przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego i reprezentacji w postępowaniu o otwarcie restrukturyzacji.