Ogłoszenie upadłości firmy – kiedy to zrobić?

Kiedy firma ma coraz większe problemy, zarząd staje przed dylematem, kiedy jest właściwy czas na ogłoszenie upadłości firmy.

Najkrótsza odpowiedź: nie za wcześnie i nie za późno.

Ogłoszenie upadłości firmy – nie za wcześnie!

Załóżmy, że zadłużenie firmy narasta, wierzyciele nie dają żyć i nie widać perspektywy na spłatę długów. Czy to znaczy, że już trzeba ogłaszać upadłość firmy? W żadnym razie! Nie upadaj pochopnie! Najpierw trzeba rozważyć inną opcję ratunkową: postępowanie restrukturyzacyjne.

Postępowanie restrukturyzacyjne, ze wsparciem rzetelnego doradcy restrukturyzacyjnego, umożliwi firmie uratowanie się. Stare długi zostaną na jakiś czas „zamrożone”. Windykatorzy przestaną nękać. Postępowania egzekucyjne zostaną zawieszone. Firma uzyska czas na dogadanie się na nowo z wierzycielami. Będzie też mogła przeorganizować się w warunkach spokoju.

Żeby to miało sens, muszą istnieć szanse na rentowną działalność firmy w przyszłości. Jeżeli prawdopodobieństwo uratowania i uzdrowienia firmy wynosi choćby tylko 20% – warto spróbować! Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami: tel. 669 151 966.

Ogłoszenie upadłości firmy – nie za późno!

Jeżeli takiej nadziei na rentowną działalność nie ma, pozostaje upadłość.

Kiedy należy ogłosić upadłość firmy?

Zarząd firmy powinien zadbać o to, żeby zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości firmy nie za późno. W przeciwnym razie członkowie zarządu mogą odpowiadać za długi firmy swoim prywatnym majątkiem. Za niezgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy grozi też odpowiedzialność karna.

Co to znaczy „nie za późno”? To znaczy w ciągu 30 dni od powstania w firmie stanu niewypłacalności. A kiedy powstaje stan niewypłacalności? W dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy firma UTRACIŁA ZDOLNOŚĆ do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Po drugie także wtedy (w przypadku spółek kapitałowych), gdy zobowiązania przewyższają wartość majątku i sytuacja taka trwa nieprzerwanie 2 lata.

Kto ogłasza upadłość firmy?

Tylko sąd ogłasza upadłość firmy.

Właściwe pytanie brzmi inaczej: kto ma obowiązek zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości firmy?

Ten obowiązek spoczywa na każdym, kto ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania.

W praktyce taki obowiązek powstaje najczęściej w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub każdego z członków zarządu spółki kapitałowej.

A kto ma prawo zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości firmy?

Tę kwestię regulują przepisy art. 20 prawa upadłościowego.

Zgodnie z nimi wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Taki wniosek mogą zgłosić również między innymi:

  • w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki;
  • w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami;
  • w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów;
  • w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – kurator ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  • w stosunku do dłużnika, wobec którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego – zarządca ustanowiony w tym postępowaniu;
  • w stosunku do spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek – spółka dominująca.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości firmy, jeżeli majątek firmy jest za mały – np. nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

Pomagamy przedsiębiorcom i członkom zarządów spółek zarówno uniknąć ogłoszenia upadłości firmy, jak i przejść bezpiecznie przez postępowanie upadłościowe.