Postępowanie o zatwierdzenie układu | contunnum.biz.pl

Uproszczona restrukturyzacjanajlepszy sposób na szybkie oddłużenie firmy

W czasie pandemii COVID-19 wprowadzono wiele specjalnych rozwiązań prawnych, których celem była nie tylko walka z pandemią, ale również pomoc przedsiębiorcom borykającym się z jej ekonomicznymi skutkami.

W drugim ze wspomnianych tu obszarów warto wyróżnić wprowadzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Pierwotnie miało to być rozwiązanie tymczasowe, obowiązujące jedynie przez czas pandemii, jednak doświadczenia związane z procedowaniem postępowania restrukturyzacyjnego w nowej formie były na tyle korzystne, że ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie stosownych zmian do Prawa restrukturyzacyjnego. Od 1 grudnia 2021 roku postępowanie o zatwierdzenie układu toczy się w nowej, uproszczonej odsłonie. Co warto o nim wiedzieć?

Postępowanie o zatwierdzenie układukiedy można z niego skorzystać?

Celem postępowania o zatwierdzenie układu – podobnie, jak innych postępowań restrukturyzacyjnych – jest zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami, na mocy którego określa się zasady restrukturyzacji zobowiązań. Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego postępowanie o zatwierdzenie układu może zostać wdrożone w stosunku do posiadającego zdolność restrukturyzacyjną dłużnika, który stał się niewypłacalny bądź jest zagrożony niewypłacalnością. Ponadto postępowanie to może być prowadzone tylko wówczas, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności w ogóle..

W postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik – z pomocą wybranego przez siebie doradcy restrukturyzacyjnego – samodzielnie zbiera głosy wierzycieli, w których ci wypowiadają swoje „za” lub „przeciw” propozycjom układowym. Jednak samo uzyskanie niezbędnej do przyjęcia układu liczby głosów nie wystarczy. Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym następuje na mocy postanowienia wydanego przez sąd. Oczywiście sąd restrukturyzacyjny zawsze bada, czy przyjęty układ spełnia standardy określone przez Prawo restrukturyzacyjne, a więc przede wszystkim czy nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz, czy nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli.

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układunajważniejsze zasady

Od 1 grudnia zeszłego roku w Polsce w istocie funkcjonuje uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu. Do jego najbardziej charakterystycznych cech należy zredukowanie wszystkich formalności związanych z restrukturyzacją do minimum; prowadzenia postępowania właściwie bez udziału sądu, a także szybkości jego trwania: w ciągu czterech miesięcy od dnia, gdy nastąpiło otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu, do sądu powinien zostać złożony wniosek o zatwierdzenie układu. Tym samym dzięki uproszczonej restrukturyzacji możliwe jest sprawne i stosunkowo proste oddłużenie przedsiębiorstwa.

Postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu rozpoczyna się wraz z dokonaniem – przez nadzorcę układu wybranego przez dłużnika – obwieszczenia o tym fakcie. Aby takie obwieszczenie było w ogóle możliwe, niezbędne jest posiadanie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Trzeba pamiętać, że od otwarcia uproszczonej restrukturyzacji, aż do jej prawomocnego zakończenia, dłużnik musi uzyskiwać zgodę nadzorcy układu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Jednocześnie jest on chroniony przed egzekucją – dotychczasowe postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a wszczynanie nowych nie jest możliwe.

W uproszczonej restrukturyzacji liczy się przede wszystkim czas

Zbieranie głosów wierzycieli musi zakończyć się tak, aby w ciągu czterech miesięcy od obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego możliwe było złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu. W przeciwnym razie postępowanie zostanie umorzone, co z kolei zamknie dłużnikowi możliwość ponownego skorzystania z niego na okres aż dziesięciu lat. Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym toczącym się w omawianej tu formie następuje na takich samych zasadach jak w innych rodzajach restrukturyzacji. Sąd kontroluje więc czy samo postępowanie toczyło się zgodnie z przepisami, układ nie sprzeciwia się prawu, a także czy nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli.

Pierwsze miesiące stosowania nowych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego pokazują, że jest to naprawdę interesujące narzędzie, pozwalające na proste oddłużenie firmy. Świadczy o tym, chociażby popularność tej procedury, która jest zdecydowanie najchętniej wybierana przez dłużników spośród wszystkich rodzajów restrukturyzacji. Kiedy więc przedsiębiorca zaczyna borykać się z poważnymi trudnościami finansowymi, warto rozważyć wdrożenie uproszczonej restrukturyzacji. Jej właściwe przeprowadzenie daje spore szanse na wyjście z kryzysu obronną ręką.