Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu - najskuteczniejszy ratunek dla zadłużonych firm

W czasie pandemii COVID-19 wprowadzono tzw. uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Pierwotnie miało to być rozwiązanie tymczasowe, obowiązujące jedynie przez czas pandemii. Jednak doświadczenia związane z tym postępowaniem były na tyle korzystne, że ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie stosownych zmian do Prawa restrukturyzacyjnego. Od 1 grudnia 2021 roku postępowanie o zatwierdzenie układu toczy się w nowej, uproszczonej odsłonie. Co warto o nim wiedzieć?

Postępowanie o zatwierdzenie układu - kiedy można z niego skorzystać?

Celem postępowania o zatwierdzenie układu jest zawarcie przez dłużnika układu z wierzycielami, na mocy którego określa się zasady restrukturyzacji zobowiązań. Zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego postępowanie o zatwierdzenie układu może zostać wdrożone w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny bądź jest zagrożony niewypłacalnością. Ponadto postępowanie to może być prowadzone tylko wówczas, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik – z pomocą wybranego przez siebie doradcy restrukturyzacyjnego – samodzielnie zbiera głosy wierzycieli, w których ci wypowiadają swoje „za” lub „przeciw” propozycjom układowym. Jednak samo uzyskanie niezbędnej do przyjęcia układu liczby głosów nie wystarczy. Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym następuje na mocy postanowienia wydanego przez sąd. Sąd restrukturyzacyjny bada, czy przyjęty układ spełnia standardy określone przez Prawo restrukturyzacyjne – czy nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz czy nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli.

Postępowanie o zatwierdzenie układu - najważniejsze zasady

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najprostszym i najszybszym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Formalności związane z restrukturyzacją są w nim zredukowane do minimum. Postępowanie to aż do złożenia wniosku o zatwierdzenia układu jest prowadzone bez udziału sądu. Jest ono bardzo szybkie: w ciągu trzech miesięcy od tzw. “dnia układowego” powinien zostać złożony wniosek o zatwierdzenie układu. Tym samym dzięki uproszczonej restrukturyzacji możliwe jest sprawne i stosunkowo proste oddłużenie przedsiębiorstwa.

Postępowanie o zatwierdzenie układu zostaje zainicjowane poprzez obwieszczenie przez nadzorcę wybranego przez dłużnika. Aby takie obwieszczenie było w ogóle możliwe, niezbędne jest posiadanie spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Trzeba pamiętać, że od otwarcia uproszczonej restrukturyzacji, aż do jej prawomocnego zakończenia, dłużnik musi uzyskiwać zgodę nadzorcy układu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Jednocześnie jest on chroniony przed egzekucją – dotychczasowe postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a wszczynanie nowych nie jest możliwe.

W uproszczonej restrukturyzacji liczy się przede wszystkim czas

Zbieranie głosów wierzycieli musi zakończyć się tak, aby w ciągu trzech miesięcy od tzw. “dnia układowego” możliwe było złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu. W przeciwnym razie postępowanie zostanie umorzone, co z kolei zamknie dłużnikowi możliwość ponownego skorzystania z niego na okres aż dziesięciu lat. Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym toczącym się w omawianej tu formie następuje na takich samych zasadach jak w innych rodzajach restrukturyzacji. Sąd kontroluje więc, czy samo postępowanie toczyło się zgodnie z przepisami, układ nie sprzeciwia się prawu, a także czy nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli.

Doświadczenie już kilku tysięcy firm pokazuje, że postępowanie o zatwierdzenie układu jest obecnie najskuteczniejszym sposobem oddłużenia i uratowania firmy.  Procedura ta jest zdecydowanie najchętniej wybierana przez dłużników spośród wszystkich rodzajów restrukturyzacji. Kiedy więc przedsiębiorca zaczyna borykać się z poważnymi trudnościami finansowymi, warto rozważyć wdrożenie uproszczonej restrukturyzacji, czyli postępowania o zatwierdzenie układu. Jej właściwe przeprowadzenie daje spore szanse na wyjście z kryzysu obronną ręką.