Plan restrukturyzacyjny – kluczowy dokument w każdej restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY
Strona główna » Blog » Plan restrukturyzacyjny – kluczowy dokument w każdej restrukturyzacji

Niektórym dłużnikom wydaje się, że plan restrukturyzacyjny to po prostu jeden z wielu dokumentów wymaganych  w postępowaniu. Bez większego znaczenia. Nic bardziej mylnego!

Znaczenie planu restrukturyzacyjnego

Plan restrukturyzacyjny to kluczowy dokument w postępowaniu. Może mieć ogromny wpływ na sukces restrukturyzacji bądź jej porażkę. Dlaczego? Dokument ten ma charakter ekonomiczno–prawny, jest zbliżony do biznesplanu, w którym zaplanowany jest proces naprawy przedsiębiorstwa. Powodzenie restrukturyzacji w dużej mierze zależy od właściwego zaplanowania działań naprawczych. W zależności od tego, jak duże jest przedsiębiorstwo dłużnika, dokument ten może liczyć od kilkunastu (w przypadku małej jednoosobowej działalności gospodarczej) do nawet kilkuset stron (w przypadku np. spółek giełdowych czy firm działających na terenie całego kraju). Plan restrukturyzacyjny jest podstawą zarówno dla wierzycieli – do podjęcia decyzji o głosowaniu za układem, jak i dla sądu – do zatwierdzenia zawartego układu. Musi zapewniać wykonalność propozycji układowych i co do zasady powinien się do nich odwoływać.

Co powinien zawierać plan restrukturyzacyjny?

Przepisy określają minimalną treść planu restrukturyzacyjnego. Zgodnie z art. 10 PR zawiera on co najmniej:

  • opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
  • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
  • prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
  • opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
  • harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
  • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
  • opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis;
  • projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach.

Plan restrukturyzacyjny może być ograniczony, jeżeli z uwagi na wielkość lub charakter przedsiębiorstwa dłużnika ustalenie wszystkich wskazanych wyżej informacji nie jest możliwe albo jest zbędne do dokonania oceny możliwości wykonania układu. Ograniczenie planu restrukturyzacyjnego wymaga uzasadnienia.

Plan restrukturyzacyjny sporządzany jest w każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym

W przypadku nowej odsłony uproszczonej restrukturyzacji, która obowiązuje od 01.12.2021 (postępowanie o zatwierdzenie układu w nowej formie) w przepisach wprost wskazano, że plan restrukturyzacyjny jest sporządzany przez nadzorcę układu wspólnie z dłużnikiem. Plan jest w tym postępowaniu załącznikiem do sprawozdania nadzorcy układu składanego do sądu wraz z wnioskiem o zatwierdzenie układu.

W przyspieszonym postępowaniu układowym plan restrukturyzacyjny sporządza nadzorca sądowy i składa go sędziemu-komisarzowi w terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia postępowania. Natomiast w postępowaniu układowym nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania .

Z kolei w postępowaniu sanacyjnym zarządca w porozumieniu z dłużnikiem składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania. Jeżeli zarządca nie dojdzie do porozumienia z dłużnikiem co do treści planu, składa plan dołączając zastrzeżenia dłużnika i uzasadnienie przyczyn, dla których tych zastrzeżeń nie uwzględnił. Zarządca realizuje plan po zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza. W postępowaniu tym plan może być zmieniany w toku jego realizacji, stosownie do zmiany okoliczności sprawy. Rola planu restrukturyzacyjnego w tym postępowaniu jest szczególnie istotna, ponieważ jego zatwierdzenie jest warunkiem podejmowania takich działań sanacyjnych jak redukcja zatrudnienia, odstąpienie od niektórych umów czy zbywanie mienia. Postanowienie o zatwierdzeniu planu wydaje się po uzyskaniu opinii rady wierzycieli.

Zmiana planu restrukturyzacyjnego

W razie zmiany propozycji układowych lub złożenia nowych należy dokonać stosownych zmian w planie restrukturyzacyjnym tak, by zachował on aktualność przez cały tok postępowania restrukturyzacyjnego. Tylko w takim wypadku wierzyciele będą w stanie podjąć racjonalną ekonomicznie decyzję w sprawie głosowania nad układem. Nadzorca sądowy albo zarządca składa zmieniony plan restrukturyzacyjny w terminie tygodnia od dnia złożenia przez dłużnika zmienionych propozycji układowych.

Dla sporządzenia planu restrukturyzacyjnego niezbędne jest współdziałanie nadzorcy/zarządcy z dłużnikiem. Pomocą do sporządzenia planu restrukturyzacyjnego może być wstępny plan restrukturyzacyjny przygotowywany na etapie inicjowania każdego z postępowań. O wstępnym planie restrukturyzacyjnym pisaliśmy tutaj.

Rzetelnie opracowany plan restrukturyzacyjny pozwala na właściwą ocenę perspektywy naprawy przedsiębiorstwa dłużnika. Plan ten jest kluczowym elementem w rozmowach z wierzycielami w zakresie propozycji układowych. Dzięki niemu wierzyciele mogą ocenić, czy prowadzone postępowanie ma szansę powodzenia oraz czy powinni udzielić poparcia przedstawionym propozycjom układowym. Umożliwia on także weryfikację wystąpienia jednej z negatywnych przesłanek zatwierdzenia układu, tj. oczywistej niewykonalności układu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Jakie jest znaczenie planu restrukturyzacyjnego?

Plan restrukturyzacyjny to kluczowy dokument w postępowaniu. Może mieć ogromny wpływ na sukces restrukturyzacji bądź jej porażkę. Dlaczego? Dokument ten ma charakter ekonomiczno–prawny, jest zbliżony do biznesplanu, w którym zaplanowany jest proces naprawy przedsiębiorstwa. Powodzenie restrukturyzacji w dużej mierze zależy od właściwego zaplanowania działań naprawczych. W zależności od tego, jak duże jest przedsiębiorstwo dłużnika, dokument ten może liczyć od kilkunastu (w przypadku małej jednoosobowej działalności gospodarczej) do nawet kilkuset stron (w przypadku np. spółek giełdowych czy firm działających na terenie całego kraju). Plan restrukturyzacyjny jest podstawą zarówno dla wierzycieli – do podjęcia decyzji o głosowaniu za układem, jak i dla sądu – do zatwierdzenia zawartego układu. Musi zapewniać wykonalność propozycji układowych i co do zasady powinien się do nich odwoływać.

Co powinien zawierać plan restrukturyzacyjny?

– opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
– analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
– prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
– opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
– harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
– informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
– opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis;
– projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach.