Postępowanie sanacyjne gospodarstwa rolnego

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2022 r. wydanym w sprawie WA1M/GR/3/2022 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika, którym jest Paweł Wiśniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gospodarstwo Rolne Paweł Wiśniewski, adres: Rozalin 45, 05-282 Rozalin, PESEL 70031812617, NIP: 8221545498.

Sąd postanowił zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.

W ciągu 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika zarządca, działając na podstawie art. 320 PR, przygotuje spis wierzytelności. Spis zostanie przygotowany z urzędu, na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów Dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach. Wierzyciele nie dokonują zgłoszenia swoich wierzytelności w toku postępowania sanacyjnego. O dacie złożenia spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych obwieszcza się. W terminie dwóch tygodni od dnia ww. obwieszczenia, uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Sąd wyznaczył zarządcę w osobie Sławomira Greli (e-mail: sgrela@continuum.biz.pl; tel.: 669 151 966; adres: ul. Wilcza 25/10, 00-544 Warszawa).