Krajowy Rejestr Zadłużonych – co to oznacza z perspektywy dłużnika?

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to nowy elektroniczny rejestr, który ma rozpocząć swoją działalność 1 grudnia 2021 roku. Prace nad rejestrem zawierającym informacje o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzone były w Ministerstwie Sprawiedliwości od 2015 r. Przedstawiono wiele koncepcji i wiele „dat startowych”. Wygląda jednak na to, że tym razem KRZ faktycznie wejdzie w życie. I to już w przyszłym tygodniu.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – co to takiego?

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, KRZ to jawny rejestr zawierający informacje o podmiotach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Ma to być rejestr publiczny, a więc dostęp do niego będzie nieograniczony. Aby zweryfikować konsumenta lub firmę, niezbędny będzie tylko PESEL (w przypadku osób fizycznych) i NIP lub KRS (w przypadku firm) lub sygnatura akt sprawy.

Kto może trafić do Krajowego Rejestru Zadłużonych?

W KRZ udostępniane będą m.in. informacje o osobach fizycznych i firmach, wobec których jest albo było prowadzone postępowanie upadłościowe (w tym upadłość konsumencka) lub postępowanie restrukturyzacyjne. W Rejestrze znajdować się również będą informacje o podmiotach, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Jakie dane będą widoczne w KRZ?

Katalog informacji ujawnionych w Rejestrze będzie różny, w zależności od tego, jakiego podmiotu dotyczy.

W przypadku osoby fizycznej lub firmy ujawnia się m.in. imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę. A ponadto PESEL, NIP, numer w KRS, informację o terminie i sposobie zgłaszania wierzytelności, informację o składzie i stanie masy upadłości, informację o umorzeniu, zakończeniu lub uchyleniu postępowania upadłościowego, informację o planie spłaty wierzycieli, umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – także informację o okresie tego zakazu.

Jak długo informacje o dłużniku są przechowywane w KRZ ?

Co do zasady dane zawarte w KRZ nie mogą być z niego usunięte. Ustawa przewiduje jednak maksymalne limity przechowywania informacji. Dane przestają być ujawniane po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania. Przewidziane zostały jednak wyjątki. Np. w przypadku wykonania układu dane przestaną być ujawniane po upływie 3 lat od prawomocnego stwierdzenia tego faktu.

Co ze sprawami wszczętymi przed uruchomieniem Rejestru?

W KRZ widoczne będą wyłącznie sprawy wszczęte po wejściu w życie Rejestru, tj. od dnia 1 grudnia 2021 r. Oznacza to, że osoby fizyczne, które złożą wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorcy, który złożą wniosek o ogłoszenie upadłości lub otwarcie restrukturyzacji przed 1 grudnia 2021 r., nie będą widnieć w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Postępowania te będą prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.