Postępowanie o zatwierdzenie układu – dlaczego warto?

Nie bez powodu na naszej stronie poświęcamy tak dużo uwagi postępowaniu o zatwierdzenie układu. Jest to najszybsze, najbardziej efektywne i najtańsze postępowanie restrukturyzacyjne. Dlatego zyskało druzgocącą przewagę nad pozostałymi formami restrukturyzacji sądowej.

Z dobrodziejstw tego postępowania mogą skorzystać nie tylko duże podmioty. Przede wszystkim korzystają z niego mali przedsiębiorcy, osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze czy nawet gospodarstwa rolne. Postępowanie to ma szereg zalet, które postaramy się przybliżyć poniżej.

Z dniem ukazania się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w KRZ przedsiębiorca uzyskuje szeroką ochronę, która pozwala mu nie tylko odpocząć od egzekucji komorniczych, ale także daje mu czas, najcenniejszą walutę dla uratowania firmy. Ochrona ta trwa co do zasady trzy miesiące od dnia obwieszczenia. Jednak ulega ona znacznemu wydłużeniu w przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. W takim przypadku trwa na ogół aż do dnia prawomocnego zatwierdzenia układu przez sąd. Ściślej: do dnia prawomocnego zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu albo umorzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku.

Zachowanie zarządu przedsiębiorstwem

Zainicjowanie postępowania o zatwierdzenie układu nie oznacza utraty zarządu firmą. Nadal decyzje w firmie podejmuje właściciel lub zarząd w przypadku spółek. Dłużnik zobowiązany jest jednak udzielać nadzorcy układu pełnych i zgodnych z prawdą informacji. A ponadto udostępniać dokumenty dotyczące swojego majątku i zobowiązań. Nadzorca układu może kontrolować czynności dłużnika dotyczące jego majątku, a także przedsiębiorstwo dłużnika. W szczególności może sprawdzać, czy mienie dłużnika jest dostatecznie zabezpieczone przed zniszczeniem lub utratą.

W tym postępowaniu dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Najczęściej nadzorca układu wskazuje limit kwotowy, po przekroczeniu którego należy wystąpić o zgodę. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

Zakaz wypowiadania umów

Przez cały wskazany wyżej okres niedopuszczalne jest wypowiedzenie dłużnikowi umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika. Zabronione jest także wypowiadanie umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw.

To jednak nie wszystko. Nadzorca układu może sporządzić spis umów o podstawowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa dłużnika. Spis ten nadzorca układu składa do akt w terminie 3 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia. Na ujęcie umowy w spisie kontrahentowi dłużnika nie przysługuje zażalenie ani żaden rodzaj formalnego odwołania. W ten sposób przedsiębiorca może uzyskać ochronę przed wypowiadaniem kluczowych dla niego umów, jak np. umowa dostawy.

Wypowiedzenie umowy będzie jednak możliwe z powodu nieregulowania należności bieżących – powstałych po dniu obwieszczenia.

Zawieszenie egzekucji z mocy prawa oraz zakaz wszczynania nowych postepowań egzekucyjnych i zabezpieczających

Z dniem obwieszczenia w KRZ postępowania egzekucyjne prowadzone w stosunku do dłużnika ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Oznacza to, że nie jest wymagana żadna dodatkowa aktywność dłużnika, zaś organy egzekucyjne mają obowiązek zawiesić postępowanie. Najczęściej jednak, aby to przyspieszyć, warto powiadomić komornika prowadzącego egzekucję. Należy jednak pamiętać, że zawieszenie egzekucji nie oznacza uchylenia zajęć dokonanych przez organ egzekucyjny. Można jednak złożyć wniosek o uchylenie tych zajęć.

Przez cały okres ochrony niedopuszczalne jest inicjowanie nowych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. Zatem komornik nie może on wszcząć egzekucji, a wszczętą niesłusznie zobowiązany jest niezwłocznie umorzyć.  

Łatwiejsze przejście w sanację lub upadłość

W określonych sytuacjach niepowodzenie postępowania o zatwierdzenie układu otwiera przedsiębiorcy możliwość złożenia uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego lub ogłoszenie upadłości.

Jest to możliwe w przypadku wydania przez sąd rozpoznający wniosek o zatwierdzenie układu postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu albo postanowienia o umorzeniu postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu. Wówczas rozpoczyna swój bieg siedmiodniowy termin na złożenie uproszczonego wniosku o sanację lub upadłość.

Uproszczony wniosek o otwarcie tych postępowań musi jedynie spełniać podstawowe wymagania dla pisma procesowego oraz zawierać żądanie otwarcia postępowania sanacyjnego bądź ogłoszenia upadłości. Nie jest wymagane spełnianie szczegółowej listy wymagań przewidzianych dla pism inicjujących te postępowania w zwykłym trybie.

Uprawnienie do łatwiejszego przejścia w sanację lub upadłość nie przysługuje, jeżeli do umorzenia postępowania doszło z mocy prawa, ponieważ nie złożono na czas wniosku o zatwierdzenie układu.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami! Rozwiejemy wszystkie wątpliwości i wskażemy, czy postępowanie o zatwierdzenie układu jest rozwiązaniem dla Twojej firmy.