Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – ochrona majątku dłużnika

Z dobrodziejstw uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego można skorzystać do 30 listopada 2021 r. Czasu jest zatem coraz mniej. Jeżeli więc sytuacja finansowa Twojej firmy zaczyna się pogarszać i brakuje środków na bieżące regulowanie wszystkich zobowiązań albo już masz problem z płynnością finansową i przestałeś regulować zobowiązania – nie zwlekaj! UPR jest postępowaniem wyjątkowo szybkim, korzystnym i tanim, które może uratować Twoją firmę i pomóc jej wyjść na prostą, unikając upadłości.

Zalety UPR – początek ochrony

Z chwilą ukazania się obwieszczenia wierzyciele dowiadują się, że dłużnik został postawiony w stan formalnej restrukturyzacji i od tej pory korzysta z ochrony przewidzianej ustawą. Wierzyciele mają prawo dbać o to, by postępowanie restrukturyzacyjne nie zmierzało do ich pokrzywdzenia. Z tych względów ustawodawca nałożył na nadzorcę układu obowiązek powiadomienia w terminie trzech dni od ukazania się obwieszczenia o tym fakcie właściwego sądu restrukturyzacyjnego. Sąd ten – na wniosek wierzycieli, a także nadzorcy – będzie mógł uchylić skutki otwarcia postępowania, gdyby jego skutki zmierzały do pokrzywdzenia wierzycieli.

Co zyskasz decydując się na UPR?

Z chwilą dokonania ogłoszenia w MSiG dłużnik zyskuje określone korzyści. Działania windykacyjne wierzycieli zostają efektywnie wstrzymane poprzez: [1] zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych, [2] niedopuszczalność wszczęcia nowych postępowań egzekucyjnych oraz [3] niedopuszczalność wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia. Co istotne, zawieszenie egzekucji odnosi się zarówno do wierzytelności objętych z mocy prawa układem, jak i tych objętych układem warunkowo (o ile wierzyciel wyrazi na to zgodę, o czym niżej), np. wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo (w praktyce banki, które udzieliły dłużnikowi finansowania). Co ważne, przeciwegzekucyjna ochrona majątku dłużnika następuje z mocy prawa z dniem obwieszczenia.

Kolejną zaletą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnym jest objęcie układem wierzytelności osobisto-rzeczowych (o których mowa w art. 249 oraz art. 260 ust. 1 PrRest) bez konieczności udzielenia zgody przez wierzyciela. Przedsiębiorca musi jednak przewidzieć w propozycjach układowych pełne zaspokojenie takiego wierzyciela (zarówno co do należności głównej, jak i ubocznej) albo zaspokojenie w stopniu nie niższym niż to, które wierzyciel mógłby uzyskać z przedmiotu zabezpieczenia (czyli w klasycznej egzekucji czy upadłości).

Zakaz wypowiadania kluczowych umów

Kolejną nowością w postępowaniu o zatwierdzenie układu jest zakaz wypowiadania – najważniejszych w ocenie ustawodawcy – umów zawartych z restrukturyzującym się dłużnikiem bez zezwolenia nadzorcy układu. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu bez wymaganej aprobaty nadzorcy jest obwarowane sankcją bezskuteczności. Zabieg ten ma chronić dłużnika przed pozbawieniem go składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, służących mu do kontynuowania działalności i wypracowania wpływów, które następnie zostaną przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli w ramach układu. Warunkiem skorzystania z omawianej ochrony jest regulowanie zobowiązań wynikających z umowy, powstałych po otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Ustawodawca wskazał w art. 256 ust. 1 i 2 PrRest umowy, które są objęte ochroną, tj. których kontrahent dłużnika nie może wypowiedzieć. W katalogu tym znajdują się m.in. umowa najmu lokalu, umowa kredytu w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji dłużnika, a także umowa leasingu. Celem tego uregulowania jest zapewnienie efektywnej naprawy przedsiębiorstwa.

Czy potrzebujesz zgody nadzorcy układu?

Przedsiębiorca zachowuje zwykły zarząd nad bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. Z uwagi na tak szeroki wachlarz narzędzi przekazanych dłużnikowi w Tarczy 4.0 konieczne było jednak ograniczenie pełnego władztwa nad przedsiębiorstwem, które posiada w tradycyjnym postępowaniu o zatwierdzenie układu. W uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają zgody nadzorcy układu. Strony mogą już w umowie określić, jakie czynności nie mieszczą się w zakresie zwykłego zarządu nad przedsiębiorstwem. Możliwe jest również wystosowanie przez nadzorcę układu do dłużnika oficjalnego pisma, które czynności uznaje za przekraczające zwykły zarząd. Nie da się jednak generalnie określić, które czynności będą miały ten charakter, jest to bowiem uzależnione od przedmiotu oraz rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej. W praktyce kryterium rozróżniającym czynności przekraczające zwykły zarząd od zwykłego zarządu jest ich wartość. W jednym przedsiębiorstwie będzie to kwota powyżej 10 000 zł, w innym będzie to 50 000 zł, a jeszcze w innym 100 000 zł. Pułap ten ustala się osobno dla każdego dłużnika.

Co jeśli się nie uda?

W przypadku niepowodzenia ww. postępowania, Ustawodawca przewidział, że w ciągu dwóch tygodni od odmowy zatwierdzenia układu albo w terminie siedmiu dni od umorzenia postępowania, jeżeli umorzenie następuje po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, dłużnik może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości lub uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Dzięki temu majątek dłużnika pozostaje pod ochroną i możliwe jest płynne przejście do dalej idącej restrukturyzacji albo do procedury upadłości.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami! Pomożemy Twojej firmie zakończyć restrukturyzację sukcesem.