Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – dla kogo?

 

 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało wprowadzone jako opcja ratunkowa w początkowym okresie pandemii COVID-19. Postępowanie to okazało się jednak na tyle popularne i skuteczne, że przedłużono jego obowiązywanie do 30 listopada 2021 r. Główną zaletą UPR jest szybkość i to, że w większości odbywa się bez udziału sądu. Sąd pojawia się w tym postępowaniu co do zasady dopiero po upływie czterech miesięcy, po złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu.

Dla kogo?

UPR może toczyć się wobec każdego podmiotu posiadającego zdolność restrukturyzacyjną. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest zatem dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 431 KC, spółek kapitałowych nieprowadzących działalności gospodarczej; wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem; wspólników spółki partnerskiej. Ustawodawca nie zdecydował się zatem ograniczyć zakresu podmiotowego ustawy tylko np. do małych i średnich przedsiębiorców.

Przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego jest m.in. osoba fizyczna, osoba prawna (czyli spółka), która we własnym imieniu prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Zdolność restrukturyzacyjną mają również podmioty, które ubocznie prowadzą działalność gospodarczą. Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego może więc skorzystać także fundacja czy stowarzyszenie. Przedsiębiorcą nie jest natomiast członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej. Osoba taka, jako osoba fizyczna, może skorzystać z upadłości konsumenckiej.

Zdolność restrukturyzacyjną mają również, formalnie niewyposażeni w status przedsiębiorcy, wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Do takich wspólników zaliczamy: wspólników spółki jawnej oraz komplementariuszy w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych (partnerów w spółce partnerskiej).

Spółka cywilna czy wspólnik spółki cywilnej?

UPR nie może być prowadzony w stosunku do spółki cywilnej, a w stosunku do wspólników tej spółki. Zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego w przypadku spółki cywilnej to wspólnik jest przedsiębiorcą, nie spółka.

UPR też dla rolnika

Zdolność restrukturyzacyjną posiadają także osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Z dobrodziejstw UPR mogą więc skorzystać także rolnicy.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Nie budzi więc wątpliwości, że z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego mogą skorzystać też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W takim przypadku często dochodzi do kumulacji długów prywatnych z długami firmowymi. Część przedsiębiorców ma mylne przekonanie, że UPR może dotyczyć wyłącznie długów firmowych. Tymczasem długi prywatne, jak kredyty mieszkaniowe, czy pożyczki prywatne, również są objęte restrukturyzacją. Restrukturyzacja jednoosobowej działalności nie obejmuje jednak np. zobowiązań alimentacyjnych, czy renty z tytułu odszkodowania za wywołanie kalectwa. Temat ten rozwiniemy szerzej w kolejnych wpisach.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.