Zbieg restrukturyzacji i wniosku o ogłoszenie upadłości

Przedsiębiorca będący dłużnikiem, w przypadku chęci uporania się ze swoimi problemami finansowymi, może złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego albo wniosek o ogłoszenie upadłości. Gdy przedsiębiorca jest już niewypłacalny i upływa mu termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a chciałby zachować przedsiębiorstwo i spróbować zawrzeć układ z wierzycielami, często składa dwa wyżej wskazane wnioski jednocześnie. Przez takie działanie przedsiębiorca wypełnia ciążący na nim obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie. Jakie są dalsze konsekwencje takiego działania?

Kolizja wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości

Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Przez jego osiągnięcie należy rozumieć umożliwienie dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami co do zaspokojenia ich roszczeń, przy jednoczesnym zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika. Takie działanie przynosi wierzycielom na ogół zdecydowanie większe korzyści niż ogłoszenie upadłości. Oprócz zaspokojenia wierzytelności, wierzyciele zachowują dotychczasowego partnera biznesowego. Przedsiębiorca również przez takie działanie zyskuje. Działa on wciąż na rynku, jego renoma jest zachowana, a interesy klientów zabezpieczone. 

Zasada pierwszeństwa – czy zawsze?

Zasada pierwszeństwa restrukturyzacji nie jest zasadą bezwzględną, mającą zastosowanie w każdej sytuacji. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek restrukturyzacyjny odpowiednio wcześnie. Wniosek restrukturyzacyjny ma pierwszeństwo wyłącznie w sytuacji, gdy oba wnioski są na etapie ich rozpoznawania przez sąd. Jeżeli sąd upadłościowy rozpatrzy merytorycznie złożony wniosek upadłościowy, wtedy sąd restrukturyzacyjny wstrzyma rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Kiedy postanowienie o ogłoszeniu upadłości się uprawomocni, sąd odmówi otwarcia restrukturyzacji. W tym przypadku restrukturyzacja jest już niemożliwa.

Zawiadomienie o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego

Gdy przedsiębiorca złoży wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, sąd restrukturyzacyjny niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie sąd upadłościowy. Gdy dłużnik albo wierzyciel złożył również wniosek upadłościowy, wtedy sąd upadłościowy – jeżeli jeszcze nie rozpatrzył merytorycznie złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości – wstrzymuje się z jego rozpatrzeniem, aż do czasu, gdy zostanie wydane prawomocne orzeczenie w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.

Od powyższej reguły jest pewien wyjątek. Jeżeli sąd upadłościowy stwierdzi, że wstrzymaniu rozpoznania wniosku upadłościowego sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, wydaje postanowienie o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem upadłościowym i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem. Oznacza to, że sąd rozpatrzy jednocześnie oba złożone przez przedsiębiorcę wnioski. I w zależności od tego, które zdaniem sądu rozwiązanie będzie korzystniejsze dla wierzycieli, taki rodzaj postępowania będzie prowadzony wobec dłużnika.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który ma problemy finansowe i nie wiesz, który rodzaj postępowania będzie dla Ciebie najkorzystniejszy – skontaktuj się z nami!