Restrukturyzacja – postępowanie restrukturyzacyjne krok po kroku

Restrukturyzacja firmy jest złożonym projektem, który – odpowiednio przygotowany i zaplanowany – pozwoli osiągnąć zamierzony cel – poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i uniknięcie upadłości.

Prawidłowe przeprowadzenie firmy przez postępowanie restrukturyzacyjne jest zadaniem trudnym i wymagającym. Ważne, aby decydując się na restrukturyzację wybrać odpowiedni podmiot, który pomoże firmie przejść skutecznie przez ten proces. O tym, dlaczego tak ważne jest, aby korzystać z pomocy wykwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego i jak go znaleźć pisaliśmy tutaj -> https://continuum.biz.pl/dobry-doradca-restrukturyzacyjny-jak-go-znalezc/.

Poniżej przedstawiamy 5 kroków, przez które przeprowadzimy Twoją firmę w drodze do osiągnięcia opisanego wyżej celu.

Analiza sytuacji firmy i opracowanie planu działania

Pierwsze spotkanie z doradcami restrukturyzacyjnymi z Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o. jest zawsze bezpłatne. Spotkanie to może się odbyć w dowolnej formie – zarówno osobiście, jak i online. 

Podczas pierwszego kontaktu prosimy o udostępnienie szeregu informacji i dokumentów, które będą nam potrzebne, aby przeanalizować sytuację firmy. Pozwoli nam to odpowiedzieć na kluczowe pytanie, czy restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest w konkretnym przypadku możliwa i potrzebna. Jeśli odpowiedź na to pytanie jest pozytywna, przedstawimy możliwe formy restrukturyzacji firmy, oszacujemy jej czas i koszty. 

W najczarniejszym scenariuszu jedynym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa może być postępowanie upadłościowe.

W tym także będziemy mogli pomóc – o upadłości firmy pisaliśmy m.in. tutaj -> Upadłość Przesiębiorstwa.

Na podstawie zebranych informacji przeanalizujemy bieżącą i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa, wielkość zadłużenia i strukturę wierzycielską oraz posiadany majątek. Pozwoli nam to wybrać najbardziej odpowiedni dla firmy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego. Różnice pomiędzy poszczególnymi postępowaniami omówiliśmy tutaj ->

Etap ten kończy przygotowanie odpowiednich, w zależności od wybranego postępowania restrukturyzacyjnego, dokumentów. Ta część może trwać od kilku dni do kilku tygodni – w zależności od wielkości firmy i stopnia skomplikowania jej sytuacji finansowej. 

Zainicjowanie postępowania 

Najprostsze i obecnie najbardziej popularne postępowanie restrukturyzacyjne odbywa się niemal bez udziału sądu. Postępowanie to inicjuje umowa o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania pomiędzy dłużnikiem a osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz obwieszczenie w KRZ. Podmiotem, z którym możesz podpisać taką umowę jest właśnie Continuum Restrukturyzacje. O niewątpliwych atutach tego postępowania i szczegółowo o jego przebiegu pisaliśmy tutaj ->

Postępowanie o zatwierdzenie układu;

Pozostałe postępowania są inicjowane na podstawie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego złożonego przez dłużnika do właściwego sądu restrukturyzacyjnego, również poprzez KRZ. W tym wypadku możemy działać jako Twój pełnomocnik i na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przygotować wszystkie dokumenty wymagane do otwarcia restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa. 

Po rozpoznaniu tego wniosku sąd otwiera postępowanie restrukturyzacyjne i, w zależności od jego rodzaju, wyznacza nadzorcę sądowego lub zarządcę. Funkcje te może pełnić wyłącznie osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. W tym jednak przypadku to sąd wybiera konkretnego doradcę do pełnienia tych funkcji, na ten wybór nie masz wpływu (wyjątek przedstawimy w jednym z następnych wpisów).

Postępowanie restrukturyzacyjne

W toku postępowania restrukturyzacyjnego sporządzonych zostanie szereg dokumentów, z których kluczowe to spis wierzytelności i plan restrukturyzacyjny.

Spis wierzytelności to w uproszczeniu zestawienie wszystkich Twoich wierzycieli niespornych objętych układem ze wskazaniem kwot ich wierzytelności, które stanowią sumę, z jaką wierzyciel później głosuje nad układem. Plan restrukturyzacyjny jest dokumentem zbliżonym do biznesplanu. W dokumencie tym opisuje się przedsiębiorstwo dłużnika, przyczyny trudnej sytuacji oraz działania, jakie firma musi podjąć, aby zwiększyć rentowność i pokonać problemy finansowe. O planie restrukturyzacyjnym pisaliśmy szczegółowo tutaj -> https://continuum.biz.pl/plan-restrukturyzacyjny/.

Następnie sporządzone zostaną propozycje układowe, nad którymi będą głosować wierzyciele. Propozycje te mogą zakładać m.in. rozłożenie należności na raty czy ich częściowe umorzenie. O propozycjach układowych pisaliśmy szczegółowo tutaj -> https://continuum.biz.pl/propozycje-ukladowe-w-restrukturyzacji/. Dobre propozycje układowe pozwolą uzyskać wymagana większość przychylnych głosów wierzycieli, uwzględniając jednocześnie możliwości finansowe i prognozy restrukturyzowanego przedsiębiorstwa.

Głosowanie w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Kluczowym elementem postępowania restrukturyzacyjnego każdej firmy jest głosowanie nad układem. W tym etapie wierzyciele pochylają się nad złożonymi im propozycjami układowymi i głosują za lub przeciw układowi.

Aby układ został przegłosowany, konieczne jest, żeby wypowiedziała się za nim większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Jeśli głosowanie odbywało się w grupach, wymagane większości muszą zostać osiągnięte w każdej z nich. 

Nieuzyskanie wymaganych większości oznacza co do zasady niepowodzenie postępowania i nieprzyjęcie układu przez wierzycieli. W niektórych sytuacjach możliwe jest jednak przyjęcie układu pomimo braku wymaganej większości głosów we wszystkich grupach.

Wykonanie układu

Ostatnim, lecz równie ważnym etapem restrukturyzacji, jest wykonanie przyjętego układu przez dłużnika. Wykonanie układu to podstawowy cel postępowania restrukturyzacyjnego, jest dowodem powodzenia restrukturyzacji i słuszności decyzji wierzycieli o przyjęciu układu. W praktyce będzie to oznaczało systematyczne (co miesiąc lub co kwartał) płatności na rzecz wierzycieli, zgodnie z postanowieniami przyjętego układu, w terminach i kwotach w nim ustalonych. Pieczę nad tym etapem sprawuje nadzorca wykonania układu.

Po całkowitym wykonaniu układu sąd wyda postanowienie o wykonaniu układu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami. Skutecznie przeprowadzimy Twoją firmę przez proces restrukturyzacji.